Staff ListSN. TEACHING  STAFF SN. NON-TEACHING STAFF
01 Vijayendra  H.N. 01 Gangadharaiah  G.M.
02 Araddhya S.S. 02 Siddalingaiah B.
03 Shivalingappa 03 Muralidhara  N.
04 Krishnamurthy  S. 04 Shivarudraiah  M.
05 Dr.Devaraju B.H. 05 Raghunandan
06 Dr.Hemalatha 06 Ravindranatha
07 Hemanthkumar N.S. 07 Chandrakumar K.R.
08 Dr.Kumara K.S. 08 Shivanna G.
09 Dr.Vijaya Bhaskar C. 09 Jagadisha H.E.
10 Jayadevaru H.R. 10 Mariyanna
11 Honnappaji  K.V. 11 Kumaraswamy  B.
12 Govinda Raju H.L. 12 Mudalagiraiah  G.
13 Mamatha T.G. 13 Siddobalaiah
14 Nandisha C. 14 Muralindrakumar B.H.
15 Manje Gowda B. 15 Srinivasa Setty K.
16 Veerabhadrappa H. 16 Rudresh S.
17 Madev Bharani M. 17 Rudraiah
18 Shivaprasad B.    
19 Jayaprakash M.S.    
20 Keshava Reddy R.    
21 Raghavendra P.    
22 Dr.Nadoni M.B.    
23 Jayarama A.    
24 Lokamma M.C.    
25 Jayamma    
26 Ramalingu K.L.    
27 Thimma Reddy J.H.    
28 Rama Naik K.    
29 Rajamma D.    


MINISTERIAL STAFF
01 Gangadharaiah  G.M. Office  Superintendent
02 Siddalingaiah  B. First Division Assistant
03 Muralidhara  N. Library Assistant
04 Shivarudraiah  M. Second Division Assistant
05 Raghunandan Typist
06 Ravindranatha Second Division Assistant
07 Chandrakumar K.R. Attender
08 Shivanna  G. Attender
09 Jagadisha H.E. Attender
10 Mariyanna Attender
11 Kumaraswamy  B. Attender
12 Mudalagiraiah G. Attender
13 Siddobalaiah Peon
14 Muralindrakumar  B.H. Peon
15 Srinivasa Setty  K. Peon
16 Rudresh  S. Peon
17 Rudraiah Peon